Postdoktorer och forskarassistenter


Kristen Kao

Kristen Kao tog sin doktorsexamen 2015 vid University of California, Los Angeles (UCLA). Hon är för närvarande forskare vid Program on Governance and Local Development (GLD) på Göteborgs Universitet. Kristens avhandling undersökte vilken effekt valinstitutioner har på stamröstningsbeteende, etnisk klientelism och auktoritärt styre i Mellanöstern, där hon gjorde fältarbete i över två år. Hennes bredare forskningsintressen inkluderar studier av auktoritära val, klientelism, etnisk politik, undersökningsmetoder, fältexperiment, politik i MENA-regionen och väljarbeteende. Kristens forskning har fått finansiering ifrån, bland annat, the National Science Foundation, the Social Science Research Council, the American Political Science Association, the National Security Education Program, the American Center of Oriental Research, och the Project on Middle East Political Science.

Webbplats: http://www.kristenkao.com

Ruth Carlitz

Ruth Carlitz är postdoktor vid Program on Governance and Local Development (GLD) på Göteborgs Universitet. Hon tog sin doktorsexamen i statsvetenskap i juni 2016 från University of California, Los Angeles. Hennes forskning undersöker regeringars mottaglighet från både ett ”top-down”-perspektiv (hur regeringar distribuerar kollektiva nyttigheter) och ett ”bottom-up”-perspektiv (vad medborgare och icke-statliga organisationer kan göra för att främja transparens och ansvarsutkrävning). Ruths avhandling fokuserar på Tanzania, där nära hälften av befolkningen lever utan tillgång till rent och säkert dricksvatten trots att det gjorts stora investeringar på området de senaste åren. För att förstå detta samband, analyserar hon detaljerad, geo-kodad data om utgifter och infrastruktur för vattenförsörjning, kontextualiserad genom opinionsundersökningar, intervjuer och diskussioner i fokusgrupper. Hon finner att Tanzanias strategi att decentralisera vattenförsörjningen till kommunal nivå i stort sätt har misslyckats med att förbättra tillgången till vatten på grund av politisk favorisering på lokal nivå och ett system styrt av efterfrågan som gynnar rikare samhällen. Ruth har, förutom hennes akademiska forskning, arbetat med utvärderingar för organisationer som Världsbanken, International Budget Partnership och Institutet för utvecklingsstudier. Ruth bodde i Tanzania 2006-2008 och arbetade för den lokala organisationen HakiElimu. Hon har gjort fältarbete i Kenya, Nigeria, Sydafrika och Uganda. Hemsida: www.ruthcarlitz.com