Sociala institutioner och styrning: Lärdomar från Afrika söder om Sahara

   

Status:

Pågående

 

Beskrivning:

Den tredje november 2016 blev GLD tilldelade 7,8 miljoner kr från Vetenskapsrådet (VR) för forskningsprojektet Sociala institutioner och styrning: Lärdomar från Afrika söder om Sahara. Projektet kommer att pågå från 2017 till 2020 med studier i Tanzania, Zambia och Kenya.

Varför lyckas vissa samhällen lyckas erbjuda en trygg miljö, goda utbildningsmöjligheter och tillräcklig sjukvård medan andra misslyckas? Vad gör att beslutsfattande är transparent, ledare hålls ansvariga och att medborgare kan lita på god styrning? Jakten efter svaren på dessa frågor har tenderat att fokusera på politiska och administrativa institutioner. Fokus på nationella institutioner och enhetliga administrativa reformer förklarar dock inte lokal variation. Inom projektet avser vi att studera hur variation i sociala institutioner (formella och informella regler som styr sociala relationer mellan individer inom ett område) kan förklara olika åtgärders effektivitet, även om det är samma politiska och ekonomiska institutioner som är rådande. Vi fokuserar på hur normer, eller lokala informella sedvänjor i kombination med bredare politiska institutioner formar lokal utveckling.

Studiens mål är att upprätta en enhetlig teori om sociala institutioner, genom att studera Kenya, Malawi, Tanzania och Zambia undersöker vi de sociala institutionernas roll i lokal utveckling. I arbetet används flera metoder för att ta reda på hur regler och normer om exempelvis etniska och könsrelaterade faktorer påverkar politisk styrning. Vårt fokus är på regler som styr kön – i synnerhet patrilinjära och matrilinjära arrangemang – och på regler som formar inter- och intraetniskt samarbete och konflikt. Vi studerar både lokal, regional och nationell variation för att bättre kunna förstå den roll sociala institutioner spelar i liknande politiska kontexter.

Projektet är baserat inom programmet för Governance and Local Development (GLD) vid Statsvetenskapliga institutionen på Göteborgs Universitet och utnyttjar våra erfarenheter av att använda flera forskningsmetoder som fokusgrupper, enkätexperiment, fallstudier och vårt eget framtagna Local Governance Performance Index (LGPI).