GLDs kommande projekt om urbanisering i Kenya, Tanzania och Zambia

I september 2016 blev GLD tilldelade 9,1 miljoner kronor för att studera urbanisering i Afrika söder om Sahara.  Forskningsprojektet kommer att pågå 2017-2021. Du kan läsa mer om utlysningen från forskningsrådet Formas här. Foto: Alicia Nijdam.

Snabb och oplanerad urban tillväxt skapar stora utmaningar för samhällsstyrningen, inte minst i Afrika söder om Sahara där urbaniseringen sprider sig snabbare än i någon annan del av världen.  Oplanerad, eller dåligt hanterad, urbanisering leder till föroreningar och miljöförstöring tillsammans med ohållbara produktions- och konsumtionsmönster. Det leder också till ojämlikheter när behövlig infrastruktur uteblir eller när politiska beslut inte kan säkerställa att stadslivets fördelar fördelas lika; urbana områden är mer ojämlika än landsbygdsområden. Hundratals miljoner utav världens fattiga lever i undermåliga förhållanden i städer (FN 2015). Då allt fler invånare i Afrikas länder flyttar till städer blir samhällsstyrningen i statsområden en nyckelutmaning. Trots detta är vetskapen om samhällsstyrning i förhållande till stadsområden mycket begränsad och i behov att ytterligare forskning. I det föreslagna projektet kommer vi studera samhällsstyrstyrning i storstäderna i tre låginkomstländer med en snabbt växande urbanisering: Kenya, Tanzania och Zambia. Vi argumenterar för att variationen i samhällsstyrnigen inte bara drivs av politiska institutioner utan även av sociala institutioner. Vi undersöker vilka effekter sociala och politiska institutioner har på samhällsstyrningens kvalitet och tillhandahållande av tjänster, och på ojämlikheter inom dessa baserat på traditionella maktstrukturer så som klass, etnicitet, kön, och geografiskt område. Vi använder oss av ett flertal metoder som tillsammans bildar en konceptuell ram för att studera dessa relationer. Våra metoder inkluderar fokusgrupper, datorstödda opinionsundersökningar med inbäddade experiment, fördjupande fallstudier, och vårt index Local Governance Performance Index (LGPI), som är ett unikt, mångfacetterat och enkätbaserat mätinstrument utformat för att bedöma och jämföra styrning och tillhandahållande av tjänster på lokal nivå.

Mer information kommer 2017.