GLD Working Papers


Val och Valuppsättningar i Afrikanska Val

Karen E. Ferree

Abstract

Denna studie argumenterar för ett nytt sätt att tänka kring fenomenet som är etnisk röstning. Istället för att fokusera på valdeltagarna, föreslår denna studie ett fokus på röstares beteende kopplat till utbudsaspekten i en utbud/efterfrågan modell. Studien introducerar ett nytt koncept och metod för att utforska förekomsten av etnisk röstning. Den introducerar idén om ett ”choice set” eller de uppsättningar av val som en röstare ser på valsedeln under valdagen, och visar att den modala val-uppsättningen i tre legislativa val – Kenya (2007), Ghana (2008) och Uganda (2011) – består inte av en blandning av etniska/ icke etniska betoningar, som tidigare har antagits i stora delar av litteraturen. Snarare ser de flesta afrikanska väljare valsedlar som består antingen fullständigt av etniska uppsättningar, eller inga etniska betoningar.  Dessa uniforma valuppsättningar begränsar valmöjligheter på ett sätt som förutbestämmer röstningsbeteende.

Vidare, visar en kategorisering av val och valuppsättningar att skillnader i förekomsten av etnisk röstning, drivs lika mycket av de valuppsättningar som röstare ser på valsedeln, som de faktiska val som de gör i röstbåset. Att skifta mellan olika valuppsättningar tillåter och uppmuntrar oss att vidare teoretisera kring faktorer som driver valresultat i Afrika, i en bredare och mer strukturell bemärkelse än de metoder som är mer förankrade i individuell röstningspsykologi: ingångsbesluten av kandidater och partier, valmanskårbegränsningar och uppdelningar, samt gruppers distribution genom olika geografier.  

Mäts kvinnor enligt en annan standard? Genus och Korruptionsfaktorer i Malawis presidentval 2020

Boniface Dulani, Lise Rakner, Lindsay Benstead and Vibeke Wang

Abstract

Fördelar som maktinnehavare är ett nyckeldrag i Afrikansk politik. Sedan landet återinförde flerpartival i presidentvalet 1994, har korruption blivit allt vanligare hos Malawis olika myndigheter. Sett till dessa faktorer var den sittande presidenten Joyce Bandas (PP) förlust i presidentvalet 2014 ett förbryllande resultat. Studien undersöker varför fördelarna som makthavare normalt har i Malawisk politik inte gällde Joyce Banda utifrån nationella opinionsundersökningar samt diskussioner i fokusgrupper som genomfördes efter valet 2014. Författarna hävdar att Banda, som stod inför en stor korruptionsskandal strax innan valet (”Cashgate”), betalade ett högre pris än manliga företrädare som stått inför korruptionsskandaler. Hennes politiska öde överensstämmer med tidigare forskning som visar på att kvinnor i politiken granskas hårdare än män och vid överträdelser av kvinnliga könsstereotyper mäts enligt en ”högre standard”.

Att skapa samexistens: Intergrupp Kontakt och Fotboll i ett Irak efter ISIS-kriget

Salma Mousa

Abstract

Kan intergrupp-kontakt bygga social sammanhållning efter krig? Författaren besvarar frågan genom att slumpmässigt tilldela irakiska kristna som fördrivits av ISIS till ett kristet fotbollslag alternativt ett mixat lag med muslimska fotbollsspelare. Mousa fann en ihållande beteendeförändring gentemot muslimska kamrater: Efter studien var kristna som spelat i mixade lag med muslimska lagkamrater mer benägna att registrera sig i ett mixat lag (12pp., p <0,08), rösta fram en muslimsk spelare (inte lagkamrat) till att vinna ett sport-pris (16pp., p < 0.01), och träna med muslimer sex månader efter att interventionen. Spelare i mixade lag är också mer benägna att tro på att samexistens är möjligt (63 SDs., p < 0.01). Dessa resultat tycks drivas av förändrade normer kring social kontakt och positiva upplevelser, där toppresterande teams är mer benägna att inte gå till en muslimsk restaurang i Mosul. Kontakten var emellertid mindre effektiv för att skifta spelarnas tolerans gentemot muslimska främlingar. Dessa resultat pekar på den potential en meningsfull social kontakt har för att bygga samexistens efter en konflikt – även om underliggande fördomar tycks oförändrade.  

Ökar kvinnliga kommunalfullmäktige kvinnors representation?

Lindsay B. Benstead

Abstract

Tunisiens kommunalval 2018, i vilket en lagstiftningskvot infördes och kvinnor vann 47 % av platserna, leder till frågor om huruvida kvinnliga kommunfullmäktige förbättrar kvinnors tillgång till och representation i klientelistiska miljöer. Med hjälp av data från Local Governance Performance Index (LGPI), en undersökning som genomfördes av the Program on Governance and Local Development (GLD) vilken 3600 tunisier besvarade år 2015, undersöker denna studie relationen mellan lokala kommunfullmäktiges genus och kvinnors tillgång till hjälp med privata och offentliga ärenden. Studien kommer fram till tre viktiga upptäckter; det är 13 procentenheter mer troligt att män känner en lokal kommunfullmäktige och 6 procentenheter mer troligt att män ber en förtroendevald om hjälp än kvinnor, det är mer dubbelt så troligt att för båda könen att kontakta en kommunfullmäktige av samma kön när de behöver hjälp samt att förtroendevalda kvinnor ökar kvinnors tillgång till rådgivning på grund av tätare personliga nätverk med andra av samma kön – men har en begränsad påverkan på mäns tillgång då förtroendevalda kvinnor tenderar att ha heterosociala nätverk. Resultaten visar på vikten av jämställdhetsaspekter när man utarbetar vallagar och implementerar decentraliseringslagar.

Stammar utan Shejkar? Teknologisk förändring, Liberala medier och Auktoritet i ett Nätverkande Jordanien

Geoffrey Hughes

Abstract

Studien undersöker hur Jordaniens växande mediesektor förändrar myndigheters form i Jordanien. En äldre generation ledare, kända som Shejkar, möts av ny teknik som de ofta inte förstår sig på samt en ny, yngre generation med liten respekt för sina äldre. Jordaniens regering försöker nu återupprätta kontrollen över en mediasektor som blivit allt mer internationell, vinstdrivande och privatiserad där stammens idiom används av unga, utan respekt för äldre och traditioner, för att driva igenom snabba beslut som ibland kan leda till våld. Trots regeringens försök, dras en ny generation av Shejkar in i kriminalitet och våld. Studien argumenterar utifrån fallstudier av Shejkar, poliser och politiker att myndigheters framtida kapacitet kommer att bero av ledarna förmåga att använda media som verktyg för socio-politisk organisation, för egen representation och för att övertyga nya generationer om deras egen ställning och nationens ställning i ett nytt politiskt landskap.