Konferenser


Pågående Konferanser


Inga pågående konferanser hittades

Kommande konferenser


Inga pågående konferanser hittades

Tidigare konferenser


Workshop: Decentraliseringens dynamik i MENA-regionen: Komparativa lärdomar för Oman

02-03-2020 - 03-03-2020

Göteborg, Sverige

Workshopen syftar till att samla akademiker som forskar på fenomenet decentralisering, med särskild fokus på Mellanöstern och Nordafrika, för att diskutera erfarenheter av decentralisering i regionerna. Diskussionerna kommer att kretsa kring decentraliseringsreformer och deras utformning, deras hinder, framgångsrika exempel och reformers resultat i bred bemärkelse.  Förhoppningsvis kan diskussionerna generera nya idéer och förhållningssätt gällande decentralisering, samt stärka samarbetsvilliga band mellan forskare och policy nätverk kring dessa frågor.

Workshopen är en del av ett två-årigt forskningsprojekt (finansierat av The Carnegie Corporation of New York) på decentralisering i MENA-regionen, med ett särskilt fokus på Oman. Det bredare projektet syftar till att göra tre huvudsakliga bidrag: För det första, att skapa policy-relevant, akademisk forskning om decentralisering, samt bidra till framtida multinationell forskning på ämnet. För det andra, ska forskningsresultaten informera intressenter i Sultanatet Oman, om hur skillnader i lokala styrningsstrukturer påverkar invånares deltagande i samhället, samt huruvida invånare vänder sig till statliga eller alternativa strukturer för tillgången till olika typer av samhällsservice. För det tredje, syftar konferensen till att främja och utöka de akademiska nätverk såväl som intressent-nätverk i MENA, Subsahariska Afrika, USA och Europa, som ägnar sig åt fenomenet decentralisering.

För att åstadkomma detta använder vi oss av ett inkluderande och mång-metodologisk tillvägagångssätt, för att utforska sub-nationella variationer i samhällsstyrning som kan påverka effektiv implementering av decentraliseringsprocesser i Oman.

 

GLD:s Årliga Konferens 2019: Vägar mot ansvarsutkrävande

23-05-2019 - 24-05-2019

Sverige

Programmet för styrning och lokal utveckling (GLD) vid Göteborgs Universitet kommer att hålla sin årliga konferens den 23-24 Maj, 2019 med temat ”Vägar till ansvarsutkrävande”.

Målet med konferensen kommer vara att överväga om, hur och när medborgare effektivt kan utkräva ansvar från makthavare. Ett viktigt tema kommer vara de olika sätten som medborgare håller makthavare ansvariga, men även hur folk i olika nationella kontexter kräver svar och upprätthåller viktiga myndighetsfunktioner i sammanhang där staten har missbrukat sina plikter. Vi söker perspektiv från akademiska observationer såväl som professionella erfarenheter, för att förstå skillnaderna i ansvarsutkrävande processer och praktiker mellan statliga och icke-statliga plattformar. Såväl som förstå hur dessa plattformar interagerar, och hur svaren till dessa frågor kan variera i olika sektorer så som, utbildning, sjukvård, säkerhet, och välfärd.

Vi uppmuntrar forskning som berör denna typ av frågor som berör processerna kring ansvarsutkrävande och tillit: från informering om rättigheter, samhällsansvar och resultat, till tillämpningen och sanktioneringen av aktörer som brister i sitt ansvarstagande. I vårt kartläggande av de olika vägarna mot ansvarsutkrävande, bidrar vi också till GLD:s bredare syfte att förklara breda variationer i styrelseskick och lokal utveckling för att bidra till bättre mänskliga levnadsvillkor globalt.

 

GLD:s Årliga Konferens 2018: Mångfacetterad auktoritet

31-05-2018 - 01-06-2018

Göteborg, Sverige

Programmet för styrning och Lokal utveckling (GLD) vid Göteborgs universitet kommer mellan den 31 Maj och 1 juni 2018 hålla sin årliga konferens. Denna gång är temat ”mångfacetterade auktoriteter”, i kontexter där staten är svag, har akademiker uppmärksammat vikten av traditionella auktoriteter och andra icke statliga aktörer när det kommer till konflikt-hantering, skatteinsamling och ett flertal andra funktioner. Utöver det, kan invånare som lyder under traditionella auktoriteter i vissa domäner, också lyda under statliga auktoriteter i andra sammanhang, exempelvis när det kommer till barnens skolgång eller sjukvård. Dessutom, kan staters och traditionella auktoriteters makt mötas och överlappa, vilket kan leda till förvirring eller konflikt, exempelvis när det gäller fördelning av jordegendom.

Även i sammanhang där staten ses som relativt stark (dvs. i hög, medel och lågmedel inkomstländer) kan invånare föredra att lösa sina angelägenheter som skolgång, giftermål och begravningar hos icke-statliga traditionella auktoriteter. Spänningen som kan uppstå mellan statliga och icke-statliga auktoriteter i västvärlden, kan exemplifieras med aktuella juridiska konflikter angående frågor som samkönade äktenskap och tillgången till preventivmedel och fri abort.

Vi försöker påvisa forskning som undersöker hur olika typer av auktoriteter interagerar och till vilken grad de kompletterar eller krockar med varandra. Vi önskar också att kunna reda ut hur sådana interaktioner kan påverka samhällsstyrningar ur ett bredare perspektiv – på den lokala såväl som statliga nivån. Vi siktar på att uppmuntra till en vibrant dialog angående dessa frågor bland och mellan akademiker, policyförfarare och andra intressenter i utvecklingsfrågor.

SAFEResearch e-Handbook Lanseringskonferens

27-04-2018 - 27-04-2018

Gothenburg, Sweden

Conducting field research has become an increasingly risky endeavour in recent years, particularly in regions characterized by violent conflict, repressive political regimes, or state failure. Working under such conditions is challenging. Researchers need to think of ways to assure the physical safety of their respondents, they need to protect themselves, and they must consider whether and how the confidentiality of information can be maintained. Despite these conditions, and despite the fact that journalists, NGO workers, and scholars across a range of disciplines face similar challenges, guidance on how to prepare and conduct safe field research is not readily available. SAFEResearch aims at addressing these shortcomings. We want to sensitize the academic community to the risks faced by many researchers and to draw on the experience of practitioners. Safe fieldwork comprises several interrelated dimensions. In addition to the physical safety of research participants and researchers, research in politically sensitive settings may require additional measures to ensure the confidentiality of data. Contact details, field notes, interview transcripts and other forms of research-related information needs to be stored, transmitted, and handled in a responsible way, balancing concerns about safety and confidentiality with transparency norms in the discipline.

 

The SAFEResearch e-Handbook Launch is supported by the Program on Governance and Local Development (GLD) and the School of Global Studies (SGS). This event is aimed at presenting key findings from the e-Handbook, spreading awareness of the project, and targeting research practitioners from academia, as well as key administrative professionals from academic institutions and bodies funding academic research.

 

 

"Workshop om Islamister och Lokal Politik"

13-06-2017 - 15-05-2017

Brastad, Sweden

Statsvetenskap, media och politiska analyser av islamistiska rörelser och mellanöstern generellt koncentrerar sig ofta på nationell politik och större urbana områden. En växande forskningssamling inom statsvetenskapen vänder nu uppmärksamheten mot betydelsen av politisk organisation, mobilisering och dispyter som äger rum utanför större städer, med ny forskning som fokuserar på följande frågor: Hur relateras lokala förhållanden till framväxten och förstärkandet av islamistiska rörelser och vilken är de här rörelsernas natur? Ser vi förstärkandet av islamistiska rörelser under förhållanden med mer ansvarslösa statliga aktörer på lokal nivå, dåligt fungerande sociala tjänster och/eller litet politiskt deltagande? Eller kan sådana rörelser bidra till att mobilisera stöd, deltagande och engagemang i lokal politik? Skiljer sig islamistiska rörelsers politiska och ideologiska inriktning i provinser åt systematiskt från de i städer? Hur presterar olika inriktningar inom islamismen, som Muslimska Brödraskapet, salafistiska rörelser eller sufi ordnar på lokal nivå? Under vilka omständigheter hittar vi samarbetande samfund i blandade områden (t.ex. muslimer/kristna i olika delar av Afrika söder om Sahara) och var hittar vi segregerade områden? När tenderar lokala islamistiska rörelser att underblåsa eller undertrycka radikalisering av våldsamma extremister?  I ett försök att undersöka de här frågorna relaterade till islamistisk politik på lokal nivå håller POMEPS och Programmet Governance and Local Development (GLD) vid Göteborgs Universitet i en tvådagars workshop med utövare, beslutsfattare och akademiker från hela världen.