Våra forskningsprojekt

Här finner du våra pågående projekt. Mer information finns på vår engelska sida. 

 

LGPI

Local Governance Performance Index (LGPI) utgör ett nytt sätt att mäta, analysera och förbättra lokal styrning. LGPI använder sig av enkätundersökningar bland privatpersoner för att samla in samhällsdata på mikronivå, inklusive data om upplevelser av och nöjdhet kring gränsöverskridande styrningsfrågor så som hälsovård, utbildning, säkerhet, deltagande och möjlighet att göra sin röst hörd. På detta sätt samlar och utvärderar LGPI detaljerad information kring lokal styrning och tillgång på service.  LGPI lägger tonvikten vid samhällsmedborgares upplevelser och nöjdhet och ger möjlighet att uppmärksamma både individer vars behov ej tillgodosetts samt dem som fått tillgång till den efterfrågade servicen samt information om servicens kvalitet och eventuella problem. Undersökningarna ger oss en detaljeras karta över institutionella styrkor och svagheter, så som de upplevts av samhällsmedborgare. Denna information kan sedan, för att ge en än mer detaljerad bild,  kombineras med data som samlats in på annat sätt.

Finansieras av: Hicham Alaoui Foundation, Yale, Svenska Vetenskapsrådet och The World Bank.

 

Överleva, frodas eller depraveras? Drivers till och resultat av motståndskraften i Malawi under Covid-19-pandemin

Projektet undersöker varför vissa individer och samhällen svarar bättre än andra i krissituationer, samt krisens långvariga effekter på styrning och välfärd. Genom att undersöka samhällsstyrning i Malawi under Covidpandemin, vill vi ge svar på tre frågor: 

1) Vad förklarar när och hur samhällen implementerar och genomdriver beslut för att minska pandemins negativa effekter? När/varför påverkar detta fattigdom och ojämlikhet?

2) Hur påverkar samhällsfaktorer och individuella egenskaper hur individer klarar sig igenom en kris?

3) Hur har pandemin förändrat sociala relationer och auktoritet i samhället?

Finansieras av: Svenska Vetenskapsrådet

 

Styrning och lokal utveckling i Mellanöstern och Nordafrika

Detta projekt har tre mål. För det första, stärker det relationerna mellan akademiker som arbetar med GLD-frågor inom MENA, Europa, USA och på andra platser genom att tillhandahålla möjligheter till kapacitetsbyggande. För det andra, avser det att främja akademiska samarbeten mellan aktörer i MENA och Europa, inom frågor relevanta för lokal styrning och utveckling.  För det tredje, sammanför det akademiker och beslutsfattare som arbetar inom/med MENA-regionen, och ger en bättre förståelse av nyckelfrågor inom lokalt styre och utveckling.

 

Finansieras av: Carnegie Corporation of New York

 

Kombinering av sattelitbilder och artificiell intelligens för att mäta fattigdom

Målet med detta projekt är att identifiera i vilken utsträckning afrikanska samhällen är fångade i fattigdom och undersöka hur konkurrerande utvecklingsprogram kan förändra dessa samhällens möjligheter att befria sig själva frånförfall.

För att ta oss an detta mål, kommer vi att (i) skapa bildigenkänningsalgoritmer – en sorts AI – för att känna igen lokal fattigdom genom satellitbilder, 1984-2020); (ii) använda denna data för att analysera hur utvecklingsfaktorer påverkar afrikanska samhällen (iii);  använda blandade metoder för att ta fram teorier kring variationer av fattigdomsfällor; (iv)  utveckla ett ”R package, PovertyMachine”, som kommer att producera fattigdomsmått med hjälp av nya satellitbilder – för att på så sätt bidra till fattigdomsforskningen.

Finansieras av: Svenska Vetenskapsrådet

 

Styrning och lokal utveckling i Mellanöstern och Nordafrika – gemensam utgivning

Detta projekt ska resultera i en ”edited volume” där jämförande decentralisering, statsbyggande och makt, gender, tillgång på service samt lokala sociala sammanhang inom MENA-regionen utforskas.

Finansieras av: Hicham Alaoui Foundation