2015 LGPI Tunisia

Tjänstemäns interaktioner med medborgare på en lokal nivå och tillhandahållande av grundläggande tjänster kan forma hur medborgarna ser på staten och deras förtroende för offentliga tjänstemän. Det är därför inte förvånande att Tunisien har debatterat och infört nya lagar som reglerar lokala beslutsfattare i efterdyningarna av revolutionen 2011. Tunisiens lokala styre är dock outforskat och det saknas forskning på kapaciteten i det lokala styret, praxis samt variation i tillhandahållandet av grundläggande tjänster runtom i landet. Projektet om styrning och tillhandahållande av tjänster i efterrevolutionära Tunisien belyser dessa frågor. Det första steget av projektet var genomförandet av Local Governance Performance Index (LGPI) i 18 olika kommuner, tre undersökningar gjordes i vardera av sex utvalda provinser. Målet med projektet är att utvidga bedömningen till alla 24 provinser i Tunisien samt att komplettera undersökningen med studier av kommuner och vårdinrättningar. Sammantaget kommer detta att ge en heltäckande bild av vilka framgångar och utmaningar olika kommuner står inför, vilket hjälper medborgare, regeringstjänstemän och utvecklingsspecialister att precisera vilka behov som finns, allokera insatser och resurser på lämpligt sätt samt mäta framsteg.

Sociala institutioner och styrning

Varför lyckas vissa samhällen lyckas erbjuda en trygg miljö, goda utbildningsmöjligheter och tillräcklig sjukvård medan andra misslyckas? Vad gör att beslutsfattande är transparent, ledare hålls ansvariga och att medborgare kan lita på god styrning? Jakten efter svaren på dessa frågor har tenderat att fokusera på politiska och administrativa institutioner. Fokus på nationella institutioner och enhetliga administrativa reformer förklarar dock inte lokal variation. Inom projektet avser vi att studera hur variation i sociala institutioner (formella och informella regler som styr sociala relationer mellan individer inom ett område) kan förklara olika åtgärders effektivitet, även om det är samma politiska och ekonomiska institutioner som är rådande. Vi fokuserar på hur normer, eller lokala informella sedvänjor i kombination med bredare politiska institutioner formar lokal utveckling.

Studiens mål är att upprätta en enhetlig teori om sociala institutioner, genom att studera Kenya, Malawi, Tanzania och Zambia undersöker vi de sociala institutionernas roll i lokal utveckling. I arbetet används flera metoder för att ta reda på hur regler och normer om exempelvis etniska och könsrelaterade faktorer påverkar politisk styrning. Vårt fokus är på regler som styr kön – i synnerhet patrilinjära och matrilinjära arrangemang – och på regler som formar inter- och intraetniskt samarbete och konflikt. Vi studerar både lokal, regional och nationell variation för att bättre kunna förstå den roll sociala institutioner spelar i liknande politiska kontexter.

Projektet är baserat inom programmet för Governance and Local Development (GLD) vid Statsvetenskapliga institutionen på Göteborgs Universitet och utnyttjar våra erfarenheter av att använda flera forskningsmetoder som fokusgrupper, enkätexperiment, fallstudier och vårt eget framtagna Local Governance Performance Index (LGPI).

Urbaniseringsprojekt

Snabb och oplanerad urban tillväxt skapar stora utmaningar för samhällsstyrningen, inte minst i Afrika söder om Sahara där urbaniseringen sprider sig snabbare än i någon annan del av världen.  Oplanerad, eller dåligt hanterad, urbanisering leder till föroreningar och miljöförstöring tillsammans med ohållbara produktions- och konsumtionsmönster. Det leder också till ojämlikheter när behövlig infrastruktur uteblir eller när politiska beslut inte kan säkerställa att stadslivets fördelar fördelas lika; urbana områden är mer ojämlika än landsbygdsområden. Hundratals miljoner utav världens fattiga lever i undermåliga förhållanden i städer (FN 2015). Då allt fler invånare i Afrikas länder flyttar till städer blir samhällsstyrningen i statsområden en nyckelutmaning. Trots detta är vetskapen om samhällsstyrning i förhållande till stadsområden mycket begränsad och i behov att ytterligare forskning. I det föreslagna projektet kommer vi studera samhällsstyrstyrning i storstäderna i tre låginkomstländer med en snabbt växande urbanisering: Kenya, Tanzania och Zambia. Vi argumenterar för att variationen i samhällsstyrnigen inte bara drivs av politiska institutioner utan även av sociala institutioner. Vi undersöker vilka effekter sociala och politiska institutioner har på samhällsstyrningens kvalitet och tillhandahållande av tjänster, och på ojämlikheter inom dessa baserat på traditionella maktstrukturer så som klass, etnicitet, kön, och geografiskt område. Vi använder oss av ett flertal metoder som tillsammans bildar en konceptuell ram för att studera dessa relationer. Våra metoder inkluderar fokusgrupper, datorstödda opinionsundersökningar med inbäddade experiment, fördjupande fallstudier, och vårt index Local Governance Performance Index (LGPI), som är ett unikt, mångfacetterat och enkätbaserat mätinstrument utformat för att bedöma och jämföra styrning och tillhandahållande av tjänster på lokal nivå.