Local Governance Performance Index (LGPI)

   

Status:

Pågående

 

Beskrivning:

Local Governance Performance Index (LGPI) är utformat för att hjälpa regeringar och medborgare att bedöma och jämföra deras nuvarande framgångar i styrning och tillhandahållande av tjänster.  Världen över existerar slående ojämlikheter när det kommer till styrning och utveckling.  Två närliggande städer eller stadsdelar kan skilja sig dramatiskt åt i aspekter som i vilken utsträckning invånare involveras vid beslutsfattande, bidrar i offentliga sektorn, och har tillgång till adekvat utbildning, vård eller andra tjänster. Sådana ojämlikheter i beslutsfattande och tillhandahållande av tjänster väcker viktiga frågor. Vad förklarar dessa skillnader, vad krävs för effektivt lokalt beslutsfattande och styrning samt tillhandahållande av tjänster?

 

I dagsläget saknas data i de flesta länder för att jämföra styrningsprocesser och utvecklingsresultat mellan sektorer på lokal nivå. Utan sådan information kan vi inte: 1) avgöra olika samhällens behov och möjligheter; 2) förstå vart reformer och utvecklingsprogram är mer benägna att lyckas; 3) Förse medborgare med rätt verktyg för att kräva bättre tjänster; och 4) bedriva forskning som kan förklara varför vissa samhällen lyckas skapa bättre styrningsformer och når bättre utvecklingsresultat än andra.

 

LGPI-verktyget implementerar hushållsundersökningar för att samla in data på både lokal och nationell nivå. Undersökningen består av frågor om medborgares engagemang på lokal och nationell nivå och deras erfarenheter av hälsa, utbildning, säkerhet, offentlig förvaltning och andra tjänster. Resultaten ger oss möjlighet att undersöka variationer mellan sektorer och på olika nivåer när det kommer till styrning och tillhandahållande av tjänster. LGPI-verktyget kan också användas för att förstå hur socioekonomisk status, kön och andra demografiska faktorer påverkar medborgares upplevelser av styrning och kvaliteten av tjänster. Slutligen hjälper LGPI-verktyget till att precisera, diagnostisera och främja diskussion kring behov, formulering av policyrekommendationer och ger ett riktmärke för att bedöma implementering av policys.

 

Här kan du läsa mer om Local Governance Performance Index (LGPI).

 

Samordnande forskare:

Lindsay J. Benstead, Pierre F. Landry, Ellen Lust, Dhafer Malouche

 

Finansiärer: