Rapporter


LGPI I Malawi: Utvalda fynd om utbildning

Malawi har inte haft möjlighet att uppnå sitt mål om universell grundläggande utbildning. Man beräknar att över 4.3 miljoner barn för närvarande är inskrivna i de första två stegen av den Malawiska utbildnings cykeln. Dock befinner sig cirka 11 procent av barnen i skolför ålder fortfarande utanför utbildningssystemet. Dessutom, en hög andel som hoppar av påverkar antalet studenter som slutför sin utbildning. Under 2007 var chansen att en student slutförde all åtta åren av grundutbildning 32 procent och studenter hade bara 9 procents chans att slutföra 12 år av grund och fortsättningsutbildning. Den här rapporten utgår från data från Local Government Performance Index (LGPI)—en koncentrerad, multidimensionell, upplevelse-baserad undersökning som utfördes i Malawi från den 24:e mars till den 27:e april 2016—för att belysa de utmaningar malawier står inför i fråga om utbildning och mekanismer som människor utvecklar för att lösa problem relaterade till deras barns utbildning.

 

Rapporten i sin helhet finns endast på engelska.

LGPI I Tunisien: Utvalada fynd om Hälsa

Tunisien har ett väldigt välfungerande sjukvårdssystem jämfört med större delen av arabvärlden. Sjukvårdssystemet innefattar primärvårdskliniker och vårdcentraler som har hand om nästen 60 procent av den medicinska öppenvården, reproduktiva hälsokontroller, skolor, och hälsokontroller för studenter; en andrahands sektor med 209 distrikt och regionala sjukhus; och en tredjehands sektor med 24 sjukhus och akademiska institutioner. Den har också en stor och expanderande privat sektor, framförallt i kuststäderna. Den offentliga sektorn sysselsätter 49 procent av läkarna, 73 procent av tandläkarna, och 80 procent av apotekarna och tar emot 54 procent av den totala sjukvårdsbudgeten. Den större delen av tunisiernas sjukvårdsinvesteringar ersätts eller subventioneras av försäkringssystemet. Offentliga och privata arbetsgivare och egenföretagare (ungefär 66 procent av befolkningen) täcks av försäkringssystemet som kontroleras av Caisse nationale de l’assurance malade (CNAM). Ytterligare 22 procent av befolkningen är försäkrade genom Free Medical Assistance to the Poor (FMAP)/Medical Assistance Schemes (MAS), som är tillgängliga via en chahedat fakr, eller fattigdoms certifikat, som tillhandahålls av ministeriet för socialfrågor. Tillsammans täcker de här systemen nära 90 procent av tunisierna. Sjukvårdens och försäkringarnas tillgänglighet kan bidra till att förklara varför, enligt Världshälsoorganisationen, Tunisien har de bästa hälsoresultaten av alla Nordafrikanska länder.

Det finns dock utmaningar för Tunisiens sjukvårdssystem. De här utmaningarna handlar framförallt om de stora skulder som landets sjukvårdssystem har och det faktum att de flesta inte har råd med den privata sjukvården, vilken är av mycket högre kvalitet. Läkare och medborgare rapporterar att det finns stora olikheter i sjukvårdssystemets kvalitet i olika delar av landet, med ojämlikhet relaterad till samhällsklass och utbildning.

Den här rapporten belyser både det tunisiska sjukvårdssystemets framgångar och dess brister. Den identifierar områden som behöver förbättras och påvisar områden där systemet fungerar bra. Beväpnad med den här informationen kan medborgare och delägare kanalisera initiativ till områden i behov av stöd och försöka förstå vilka metoder och strategier som fungerar bäst från de områden där den är mest välfungerande.

 

Rapporten i sin helhet finns endast på engelska.

Tunisiens LGPI: Utvalda fynd om jämställdhet

Tunisien har under lång tid legat i framkant i försök att främja kvinnors rättigheter i arabvärlden, med början i premiärminister (och senare president) Habib Bourguibas införande av regionens mest sekulära och progressiva lagar om civila rättigheter. Lagen avskaffade polygami och ensidig skilsmässa, gav kvinnor rätten att ingå skilsmässa och införde en minimiålder för giftemål. Sedan Tunisiens blev självständigt (vilket det blev mellan 1952 och 1956) har fler kvinnor gått in i arbetsmarknaden och i politiken. År 2004 infördes könskvotering av det största partiet Konstitutionell demokratisk samling (RCD) på lokal, regional och nationell nivå vilket ledde till att kvinnor utgjorde 23 procent av antalet mandat i det nationella parlamentet och 27 procent på lokal nivå.

 

Rapporten i sin helhet finns endast på engelska.

Tunisiens LGPI: Utvalda fynd om politiskt deltagande

Vikten av politiskt deltagande har ökat i Tunisien efter de arabiska upproren år 2011. Tunisien har tagit betydande steg mot demokrati och har, tillskillnad från andra länder efter den arabiska våren, gjort det på ett relativt fredligt sätt, utan våldsamt kaos eller återgång till auktoritärt styre. I oktober 2011 hölls ett val för en konstituerande församling och Tunisiens nya konstitution valdes i januari 2014. Parlamentsvalen som hölls i oktober 2014 och de två ronder av presidentvalet som hölls i november och december samma år märkte ut den fyra år långa övergångsperioden.

 

Rapporten i sin helhet finns endast på engelska.

LGPI-rapport

Local Governance Performance Index (LGPI) erbjuder en ny metod för mätning, analys och förbättring av lokalt styre. LGPI är ett verktyg som syftar till att hjälpa länder samla in, utvärdera och jämföra information kring frågor som handlar om lokala och offentliga sektorers prestanda och tillhandahållandet av tjänster till medborgare och företag. Det är också en metodologi, med hjälp av kraftigt grupperade undersökningar uppdagar LGPI viktiga lokala variationer i samhällsstyrning och tillhandahållandet av tjänster. Denna information utgör stöd för beslutsfattare och utvecklingsspecialister i utformningen av konkreta handlingsplaner, ger ett första riktmärke för att mäta framsteg och ger medborgare och företag röster att påverka ansträngningar för att förbättra kvaliteten och tillgången på offentliga tjänster.

Rapporten i sin helhet finns endast på engelska.