Våra forskningsprojekt

Här finner du våra pågående projekt. Mer information finns på vår engelska sida

 

LGPI - Flaggskeppsprojekt

Bakgrund 

Världen över vittnar vi om slående ojämlikheter i samhällsstyrning och lokal utveckling. Två närliggande byar eller grannskap kan skilja sig signifikant när det kommer till människors möjlighet att delta i besultsfattade, bidra till allmännyttan och få tillgång till utbildning, sjukvård och andra allmänna tjänster.    

Likannade, kan män och kvinnor, gamla och unga, eller människor med olika etnisk bakgrunder uppleva olika resultat av ett samhällsstye och samhällsutveckling. Sådana ojämlikheter i samhällsstyring och tillgång till allmänyttiga tjänster, lyfter viktiga frågor. Vad förklarar dess skillander och under vilka omständigheter möjliggörs effektiv lokal samhällsstyrning? Hur påverkar decentraliseringsprocesser samhälsstyrning och var kan de bidra tilll att samhällen blomstrar? När och var kan administrativa och politiska reformer fostra den bästa möjliga förbättrningen i grundläggande samhällsstyrningsfuktioner? I vilka samhällen kan investeringar, almänna eller privata, få mest inverkan?  

 

LGPI - En ny approach till samhällsstyrning 

Local Governance Performance Index (LGPI) utgör ett nytt sätt att mäta, analysera och förbättra lokal samhällsstyrning. LGPI använder sig av hushållsenkäter för att samla in samhällsdata på mikronivå, inklusive data om upplevelser av och nöjdhet kring gränsöverskridande styrningsfrågor så som sjukvård, utbildning, säkerhet, deltagande och möjlighet att göra sin röst hörd. På detta sätt samlar och utvärderar LGPI detaljerad information kring lokal samhällsstyrning och tillgång till allmännyttiga tjänster. LGPI fokuserar på samhällsmedborgares upplevelser och nöjdhet. Individer tillfrågas om, till exempel, om de haft tidigare problem gällande utbildning, sjukvård, och andra sektorer. De frågas sedan om de själv gjort något för att addressera dessa problem, på vilket sätt de gjorde det (ex. genom att använda informella betalningsmetoder, gick via personliga kontakter) samt om deras behov blev bemötta. Denna enkät tillåter oss att uppmärksamma både individer vars behov ej tillgodosetts och de som fått tillgång till de efterfrågade tjänsterna, samt att tilhandahålla information om de allmänna tjänsternas kvalitet och eventuella problem. Enkätundersökningarna ger oss en detaljerad karta över institutionella styrkor och svagheter, så som de upplevs av samhällsmedborgare. Denna information kan sedan, för att ge en än mer detaljerad bild, kombineras med data som samlats in på annat sätt. 

 

LGPI skiljer sig från standardmätningar av samhällsstyrning på fem viktiga sätt 

  1. LGPI överkommer problem med användarbaserade enkäter, som tenderar att endast utvärdera erfarenheter från de som har fått ta del av allmännyttiga tjänster likt sjukvård. Samtidigt går LGPI bortom att endast mäta individers uppfattningar och nöjdhet, som riskerar att inte ge en fullständig bild av människors erfarenheter.  
  2. LGPI mäter samhällsstyrning på en subnationell nivå, vilket gör det lättare att utforma och utvärdera decentraliseringssatsningar. Till skillnad från andra mätmetoder (exempelvis World Governance Indicators, Quality of Government, s.k. community score cards), anväder sig LGPI av en metodologi som erbjuder en omfattande insamling av enkäter på lokal nivå. Detta möjliggör en explicit mätning av lokala variationer i samhällsstyrning och dess utfall, vanligtvis endast representativa i undersökningar på nationell nivå.  
  3. LGPI tillåter oss att reflektera över samhällsstyrning som går utöver geografiskt avgränsade samhällen.  Analyser baserade på ålder, etnicitet, klass eller kön, till exempel, tillåter oss att undersöka hur olika demografiska grupper kan uppleva statliga och icke-statliga institutioner olika, samt i vilken utsträckning lokala ojämlikheter finns mellan dessa samhällen.  
  4. LPGI fokuserar på styrning av både statliga och icke-statliga aktörer, och erkänner att icke-statliga aktörer och institutioner (t.ex. regler och normer som styr engagemang) spelar viktiga roller i styrningsmetoder och -resultat. Därigenom utgörs grunden för att bedöma hur hinder för effektiv decentralisering kan variera mellan aktörer och samhällen.  
  5. LGPI tillåter oss att undersöka och jämföra relationer mellan samhällsstyrning och dess utfall över sektorer. Kärnan av LGPI inkluderar mätvärden för hälsa, utbildning, säkerhet, röst och deltagande, samt andra mätvärden för samhällsstyrning och leverans av allmänna tjänster. Detta hjälper till att upptäcka ojämnheter i styrkan hos statliga och icke-statliga aktörer, karaktären av styrning (t.ex. transparens, deltagande, ansvarighet) och kvaliteten på utfallen.  

 

Genom att utvärdera samhällsstyrning och leverans av allmänna tjänster på lokal nivå, bidrar LGPI med en kritisk feedback för att hjälpa regeringstjänstemän, politiska partier, aktörer från det civila samhället, allmänheten och det internationella utvecklingssamfundet i decentraliseringsprocesser. 

Finansieras av: Hicham Alaoui Foundation, Yale, Svenska Vetenskapsrådet och The World Bank.

 

Överleva, frodas eller depriveras? Orsker och resultat av resiliens i Malawi under Covid-19-pandemin

Projektet undersöker varför vissa individer och samhällen svarar bättre än andra i krissituationer, samt krisens långvariga effekter på styrning och välfärd. Genom att undersöka samhällsstyrning i Malawi under Covidpandemin, vill vi ge svar på tre frågor: 

1) Vad förklarar när och hur samhällen implementerar och genomdriver beslut för att minska pandemins negativa effekter? När/varför påverkar detta fattigdom och ojämlikhet?

2) Hur påverkar samhällsfaktorer och individuella egenskaper hur individer klarar sig igenom en kris?

3) Hur har pandemin förändrat sociala relationer och auktoritet i samhället?

Finansieras av: Svenska Vetenskapsrådet

 

Samhällsstyrning och lokal utveckling i Mellanöstern och Nordafrika

Detta projekt har tre mål. För det första, stärker det relationerna mellan akademiker som arbetar med GLD-frågor inom MENA, Europa, USA och på andra platser genom att tillhandahålla möjligheter till kapacitetsbyggande. För det andra, avser det att främja akademiska samarbeten mellan aktörer i MENA och Europa, inom frågor relevanta för lokal styrning och utveckling.  För det tredje, sammanför det akademiker och beslutsfattare som arbetar inom/med MENA-regionen, och ger en bättre förståelse av nyckelfrågor inom lokalt styre och utveckling.

 

Finansieras av: Carnegie Corporation of New York

 

Kombinering av sattelitbilder och artificiell intelligens för att mäta fattigdom

Målet med detta projekt är att identifiera i vilken utsträckning afrikanska samhällen är fångade i fattigdom och undersöka hur konkurrerande utvecklingsprogram kan förändra dessa samhällens möjligheter att befria sig själva frånförfall.

För att ta oss an detta mål, kommer vi att (i) skapa bildigenkänningsalgoritmer – en sorts AI – för att känna igen lokal fattigdom genom satellitbilder, 1984-2020); (ii) använda denna data för att analysera hur utvecklingsfaktorer påverkar afrikanska samhällen (iii);  använda blandade metoder för att ta fram teorier kring variationer av fattigdomsfällor; (iv)  utveckla ett ”R package, PovertyMachine”, som kommer att producera fattigdomsmått med hjälp av nya satellitbilder – för att på så sätt bidra till fattigdomsforskningen.

Finansieras av: Svenska Vetenskapsrådet

 

Konkurrerande auktoriteter i Mellanöstern och Nordafrika

Detta projekt samlar en tvärvetenskaplig grupp forskare för att undersöka hur och när olika auktoriteter, både inom och utanför staten, formar politiskt beteende och utvecklingsresultat i Mellanöstern och Nordafrika (MENA).

Finansieras av: Hicham Alaoui Foundation

 

Styrning och lokal utveckling i Mellanöstern och Nordafrika – redaktionell upplaga

Detta projekt ska resultera i en ”edited volume” där jämförande decentralisering, statsbyggande och makt, gender, tillgång på service samt lokala sociala sammanhang inom MENA-regionen utforskas.

Finansieras av: Hicham Alaoui Foundation

 

Politisk förändring och lokal styrning i växande städer

Detta projekt undersöker inkluderande styrning, politiskt deltagande och rättvis utveckling i små stadscentra över hela världen. Projektet syftar till att undersöka inkluderande styrelseformer, politiskt deltagande och rättvis utveckling i framväxande städer i Brasilien, Ghana och Tunisien.

Finansieras av: Vetenskapsrådet